AKTUALNA VPRAŠANJA – ZNIŽANJE PLAČE S SKLEPOM DELODAJALCA ZARADI SLABIH REZULTATOV POSLOVANJA

Podjetje ima  interni akt, ki določa, da delavci poleg osnovne plače prejmejo tudi dodatek za poslovno uspešnost. Kriteriji za upravičenost do dodatka so v aktu vnaprej določeni. Zaradi dolgotrajne epidemije je večina delavcev imela slabe rezultate poslovanja, zaradi česar je podjetje na račun poslovne uspešnosti znižalo plače.

Ali lahko delodajalec to stori z ENOSTRANSKO odločitvijo – to je s sklepom, ali pa le s SOGLASJEM delavca tako, da delavci z znižanjem plače soglašajo – delodajalec in delavce podpišeta aneks k pogodbi o zaposlitvi?

V skladu s 126. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je plača sestavljena iz

  • osnovne plače,
  • dela plače za delovno uspešnost in
  • dodatkov

Sestavni del plače je tako lahko tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Poslovna uspešnost je po svoji definiciji del plače za poslovno uspešnost, ki je vezan na poslovno uspešnost delodajalca, zaradi česar morajo biti kriteriji za prejem tega dela plače določeni v naprej ter morajo biti delavci v  skladu z 10. členom ZDR-1 seznanjeni s splošnim aktom, ki določa kriterije poslovne uspešnosti.

Višje delovno in socialno sodišče je v sklepu Pdp 264/2017 z dne 25. septembra 2017 presojalo situacijo, kjer je delodajalec znižal plače, najprej z enim sklepom vnaprej za obdobje pol leta na račun poslovne uspešnosti, potem pa še s posameznimi mesečnimi sklepi zaradi slabih rezultatov poslovanja in zaostrene finančne situacije v podjetju. Višje sodišče je zaključilo, da je znižanje plače zakonito, če so razlogi za znižanje obstajali in jih je uprava preverjala mesečno.

Torej, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • je poslovna uspešnost dogovorjena s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi,
  • delodajalec je z internim aktom določil kriterije za določanje poslovne uspešnosti in način njihovega ugotavljanja,
  • delavci so z internim aktom seznanjeni,
  • obstajajo slabi rezultati poslovanja, kar delodajalec izkazuje šele v morebitnem sodnem postopku
  • razloge za slabe rezultate poslovanja delodajalec preverja mesečno,

lahko delodajalec plačo iz tega naslova zakonito zniža enostransko – s sklepom.

AKTUALNA VPRAŠANJA – ZNIŽANJE PLAČE S SKLEPOM DELODAJALCA ZARADI SLABIH REZULTATOV POSLOVANJA

You May Also Like