Pravne storitve

1. Delovno pravo
Svetovanje in pomoč pri sestavi listin ter vodenju postopkov:

pomoč in svetovanje pri izvedbi redne ali izredne odpovedi delodajalca in delavca,
pomoč in svetovanje pri izvedbi sporazumne razveljavitve pogodbe o zaposlitvi,
pomoč in svetovanje pri uvedbi in vodenju disciplinskega postopka ter izdaji vlog med postopkom,
izdelava pisnih pravnih mnenj in stališč v povezavi s stališči sodne prakse.
Svetovanje in pomoč pri sestavi splošnih aktov delodajalca

2. Obligacijsko oz. pogodbeno pravo (civilno pravo)
sestava vseh pogodb civilnega prav
odškodninski zahtevki
pravna pomoč in svetovanje pri sestavi vseh vrst tožb in predlogov
pritožbe in ugovori na delo državnih organov ali organov lokalnih skupnosti
izdelava pisnih pravnih mnenj in stališč v povezavi s stališči sodne prakse.
gospodarsko pravo

3. Pravna pomoč in svetovanje pri sestavi listin:
pogodb gospodarskega prava
pri ustanavljanju in preoblikovanju vseh zakonsko predvidenih oblik gospodarskih družb,
tožb ter drugih vlog v sodnem postopku,
notranjih aktov organov gospodarskih družb
pri sestavi predlogov za uvedbo stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave ter za začetek postopka likvidacije in pri priglasitvah upniških terjatev,
izdelava pisnih pravnih mnenj in stališč.

4. Stvarno pravo
pridobitev ZK izpiska in vpogled v podatke zemljiške knjige,
pregled zemljiškoknjižnih izpiskov in ostale dokumentacije pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine,
pridobitev vseh vrst zemljiškoknjižnih predlogov – posredovanje pri reševanju medsosedskih in mejnih sporov,
izdelava pisnih pravnih mnenj in stališč

5. Izvršilno pravo
pomoč pri izterjavi terjatev (opomini, pogovori z dolžniki)
vložitev izvršilnih predlogov

6. Mediacija
Postopek je hiter in izredno učinkovit. Predstavljamo neodvisno stranko v pogajanjih in reševanjih nasprotij med sprtimi strankami. Preučimo obe sprti strani in se sestanemo z vsako stranko posebej, ki nam prikaže svoj vidik problema. Na podlagi predloženih dejstev kot neodvisen subjekt v sporu prikažemo povsem neobvezujoče in objektivne predloge rešitve situacije.