OBVEZE SESTAVINE POGODBE O ZAPOSLITVI

Pogodba o zaposlitvi je le del postopka sklenitve delovnega razmerja. Delodajalec mora pri sestavi pogodbe med drugim upoštevati tudi Zakon o delovnih razmerjih, ki v 31. členu določa bistvene sestavine pogodbe o zaposlitvi.

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:

–        podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,

–        datum nastopa dela,

–        naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom ZDR-1,

–        kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,

–        čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,

–        določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,

–        določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,

–        določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,

–        določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,

–        določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,

–        dolžino odpovednih rokov,

–        navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in

–        druge pravice in obveznosti v primerih, določenih z ZDR-1.

Avtor: Diana Dević  dipl.prav.

OBVEZE SESTAVINE POGODBE O ZAPOSLITVI

You May Also Like