NAPOTITEV DELAVCA NA IZOBRAŽEVANJE V ČASU BOLNIŠKEGA STALEŽA

Delodajalec je v svojem interesu napotil delavca na izobraževanje v času, ko je delavec zaradi nesreče pri delu v bolniškem staležu. Delavec je mnenja, da delodajalec krši njegove pravice in, da upravičeno izostane od izobraževanja.

Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ohranitve zaposlitve ter povečanja zaposljivosti (prvi odstavek 170. čl. ZDR-1).

Delodajalec je dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem možno izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga, delavec pa nima pravice odkloniti izobraževanja. Če bi delavec odklonil napotitev na izobraževanje, ki ustreza z zakonom določenim namenom, bi se taka odklonitev lahko štela za kršitev pogodbenih obveznosti iz delovnega razmerja.

Če delodajalec napoti delavca na izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz zgoraj navedenih razlogov , nosi stroške tega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja delodajalec (tretji odstavek 170. čl. ZDR-1).

Če se delavec na tak način izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja, ima pravico do plačane odsotnosti z dela (tretji odstavek 171. člena ZDR-1),ne glede na to ali je organizirano izven »rednega« delovnega časa ali v »rednem« delovnem času.

Bolniška odsotnost je vsaka odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov, kot sta na primer skrb za bolnega družinskega člana ali darovanje krvi. Delavec, ki je v bolniškem staležu oziroma začasno zadržan od dela, ima pravico do okrevanja, s tem povezane  tudi pravice do nadomestila plače med začasno zadržanostjo.

Iz zgornjih navedb izhajamo, da sta instituta bolniške odsotnosti in izobraževanja tako po namenu kot vsebini povsem izključujoča, kar pomeni, da vas delodajalec v času bolniškega staleža ne more prisiliti v izobraževanje.

(avtor Diana Devića univ.pravnica)

NAPOTITEV DELAVCA NA IZOBRAŽEVANJE V ČASU BOLNIŠKEGA STALEŽA

You May Also Like